🔥 Zarejestruj się i odbierz wyjątkowy rabat 3% na Twoje pierwsze zamówienie hurtowe! 🔥

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z naszego serwisu FFFRREE oraz usług z nim powiązanych, jak możliwość implementacji widgetu w ramach serwisów podmiotów z nami współpracujących. Przed rozpoczęciem współpracy z nami, koniecznie zapoznaj się z naszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, która określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

 1. DEFINICJE
  Czas Realizacjiczas, w którym Zamówienie jest przetwarzane i przygotowywane do wysyłki; Czas Realizacji nie obejmuje czasu dostawy do Klienta
  Dni roboczedni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej)
  FFFRREEsystem, na który składa się w szczególności udostępniona pod adresem internetowym www.fffrree.com aplikacja webowa, w ramach której Usługodawca umożliwia składanie Zamówień, oraz możliwy do implementowania w zewnętrznych serwisach internetowych widget
  Klientosoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, korzysta z FFFRREE i z którą Usługodawca zawiera Umowę; w odniesieniu do osób fizycznych za Klienta uważa się osobę fizyczną zawierającą Umową bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, z której wynika, że posiada dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Kontousługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, indywidualnie wydzielona Klientowi modyfikowalna część FFFRREE
  Newsletterbezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawca informuje Klientów o nowościach pojawiających się w ramach FFFRREE oraz Usług, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego
  Polityka Prywatnościdokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://fffrree.com/polityka-prywatnosci/
  ProduktTowar, treści cyfrowe lub kody rabatowe, mogące stanowić przedmiot Umowy sprzedaży i znajdujący się w aktualnej ofercie Usługodawcy; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu udostępniane są na podstronach FFFRREE; postanowienia Regulaminu dotyczące Produktów stosuje się również odpowiednio w odniesieniu do produktów dostarczanych w ramach funkcjonalności Usług produktowych, chyba, że Regulamin wskazuje inaczej
  Regulaminniniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem FFFRREE
  Serwis Klientaserwis internetowy, którego właścicielem i administratorem jest Klient, wskazany przez Klienta w ramach jego Konta
  Siła wyższazdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Usługodawcy, jak i do Klienta, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością; w szczególności za działanie Siły wyższej uważa się atak hackerski albo wprowadzenie złośliwego oprogramowania do FFFRREE
  Umowaumowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin
  Usługiusługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie Umowy, polegające na udostępnianiu funkcjonalności FFFRREE, w szczególności umożliwiające korzystanie z FFFRREE oraz jego poszczególnych modułów
  Usługi produktoweusługi dostępne w ramach funkcjonalności FFFRREE polegające w szczególności na możliwości wdrażania widgetów w ramach Serwisu Klienta w odniesieniu do wybranych i zakupionych przez Klienta Produktów, jak również innego rodzaju usługi dotyczące zakupionych Produktów zapewniające funkcjonalności wskazane na odpowiednich stronach FFFRREE
  UsługodawcaE-TRADE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Hangarowa 15, NIP 6912552324, REGON 387822015, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000875181, kapitał zakładowy 100.000 zł.
  Użytkownik końcowypodmiot korzystający z Serwisu Klienta na zasadach wskazanych przez Klienta, któremu również Klient ofertuje Produkty w formie gratisów
  Zamówienieoświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu i/lub Usług produktowych w ramach FFFRREE i wskazujące istotne jej warunki, w tym szczegóły dotyczące liczby Produktów, aktywnych widgetów oraz parametrów z nim związanych
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z FFFRREE, warunki wykonywania Usług na rzecz Klientów, w tym zasady korzystania z FFFRREE, jak również prawa i obowiązki Klientów i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Usługodawca udostępnia w ramach FFFRREE nieodpłatnie każdemu Klientowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą FFFRREE teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
  3. Usługodawca udostępnia w ramach FFFRREE nieodpłatnie każdemu Klientowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą FFFRREE teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
  4. Klient może korzystać z FFFRREE wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Klient rozpoczął korzystanie z FFFRREE uważa się, że zaakceptował on Regulamin bez zastrzeżeń.
  5. Usługodawca nie zamieszcza w ramach FFFRREE ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.
  6. FFFRREE oraz jego elementy składowe, w tym design, treści oraz oznaczenia FFFRREE, a także oprogramowanie FFFRREE i widgety, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Klienta reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody odpowiednio Usługodawcy określonej funkcjonalnościami Usług. W szczególności Umowa nie pozwala Klientowi na:
   • reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Usługodawcy elementów FFFRREE, w tym FFFRREE;
   • modyfikację Usług produktowych, w szczególności kodów źródłowych widgetów;
   • dokonywanie dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej FFFRREE, ani tworzenie lub odtwarzanie kodu źródłowego FFFRREE;
   • tłumaczenie, adaptację, reorganizację lub tworzenie dzieł pochodnych w oparciu o FFFRREE lub jakakolwiek innego rodzaju modyfikacja FFFRREE;
   • wykorzystywanie Usług produktowych, jak również ich części składowych poza Serwisem Klienta;
   • wykorzystywanie FFFRREE lub jego elementów składowych w bezprawnym celu lub na szkodę Usługodawcy;
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG
  1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności FFFRREE, po stronie Klienta spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:
   • urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu FFFRREE,
   • aktywne konto poczty elektronicznej (email) lub aktywny numer telefonu komórkowego;
   • zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Chrome, FireFox, Safari lub Opera;
   • włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.
  2. Dodatkowo, w odniesieniu do korzystania z funkcjonalności FFFRREE w postaci integracji z Serwisem Klienta, konieczne jest posiadanie przez Klienta sklepu internetowego w Serwisie Klienta.
  3. Zabrania się korzystania z FFFRREE w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
  4. Usługodawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności FFFRREE lub Usług, co nie będzie stanowić zmiany Umowy, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.
  5. Szczegółowe zasady funkcjonowania FFFRREE i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych im podstronach internetowych.
  6. W ramach Usług, Klient może otrzymywać powiadomienia w formie wiadomości elektronicznych, w szczególności o aktualizacji statusu Zamówień lub zmianie funkcjonalności FFFRREE.
 4. KONTO. UMOWA
  1. Składanie Zamówień i korzystanie z FFFRREE jest dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów.
  2. W celu założenia Konta w ramach FFFRREE, Klient przechodzi przez procedurę rejestracji, postępując zgodnie ze wskazówkami systemowymi. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji podmiotu zgłaszającego chęć założenia Konta w ramach FFFRREE.
  3. Jeżeli Konto nie jest zakładane przez uprawnioną osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, dana osoba oświadcza, iż działa na zlecenie Klienta będącego przedsiębiorcą, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną i jest odpowiednio umocowana do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
  4. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa, pod warunkiem uprawnienia lub umocowania takiej osoby do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli taka osoba nie jest uprawniona lub nie jest umocowana w odpowiednim zakresie, zawarcie Umowy jest bezskuteczne.
  5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego podczas rejestracji. Klient zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości tych danych. Usługodawca nie odpowiada za skutki braku aktualizacji tych danych przez Klienta, w szczególności Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji danych Klienta.
  6. Klient nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Usługodawcy wysyłanej w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.
  7. Klient nie może korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta osobom innym, niż uprawnione na mocy regulacji wewnętrznych Klienta.
  8. Konto może zostać usunięte przez Klienta w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres email, którym Klient posługiwał się w momencie rejestracji Konta) na adres email: konrad@fffrree.com albo poprzez skorzystanie przez Klienta z funkcjonalności „Usuń Konto”. Zgłoszenie Konta do usunięcia jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą zakończenia realizacji ostatniego Zamówienia.
  9. Usługodawca może usunąć Konto Klienta, a tym samym wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient narusza Regulamin.
  10. Wraz z usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem Umowy, Klient zobowiązany jest do usunięcia widgetów ze wszystkich swoich stron internetowych.
 5. ZAMÓWIENIE
  1. Usługodawca każdorazowo określa wymagania w odniesieniu do złożenia Zamówienia na konkretny Produkt i/lub Usługę produktową, na dedykowanych podstronach FFFRREE, w szczególności poprzez wskazanie minimalnej liczby Produktów i/lub Usług produktowych.
  2. Klient sporządza Zamówienie poprzez samodzielny dobór Produktów i/lub Usług produktowych dla wybranych Produktów. Po potwierdzeniu wyboru, Klient zatwierdza dane w formularzu Zamówienia, a także formę płatności. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.
  3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji. Po tym momencie, Klient nie może zmienić szczegółów dotyczących Zamówienia.
  4. Składając Zamówienie, Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu i na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
  5. Czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 48 godzin. Czas realizacji rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności przez Usługodawcę na jego koncie bankowym.
  6. Zamówienia są realizowane wyłącznie w Dni robocze.
  7. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu.
  8. Gwarancja na Produkt może być udzielana przez jego producenta na zasadach przez niego ustalonych. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na Produkty.
 6. USŁUGI PRODUKTOWE
  1. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje także Usługi produktowe zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego punktu.
  2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wdrożenie Usług produktowych tak, aby nie naruszały one praw Użytkowników końcowych albo innych osób.
  3. Celem aktywowania Usługi produktowej Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami przedstawionymi we FFFRREE. W szczególności Klient zobowiązany jest do ustawienia parametrów Usług produktowych w odniesieniu do wybranych Produktów zgodnie z instrukcją wskazaną w ramach FFRRREE w zakładce „Dokumentacja” nie później niż w momencie wprowadzenia Produktów do oferty sklepu Klienta. Możliwość aktywowania Usług produktowych w oparciu o ww. parametry następuje z chwilą potwierdzenia przez Klienta dostępności Produktów objętych Usługą produktową, w ramach Serwisu Klienta w zakładce „Magazyn”. Wdrożenie Usług produktowych następuje automatycznie zgodnie z wyborem Klienta z chwilą wprowadzeniu Produktów do oferty sklepu Klienta .
  4. Możliwość skorzystania z Usługi produktowej będzie aktywna przez czas nieokreślony od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, chyba, że inny czas został wskazany w Zamówieniu. Po tym terminie Klient nie będzie miał możliwości skorzystania z funkcjonalności Usługi produktowej.
  5. Zważywszy na zapewnienie przez Usługodawcę odpowiedniej jakości świadczonych za pośrednictwem FFFRREE Usług, zabronione jest w stosunku do Usług produktowych:
   1. wykorzystywanie przez Klienta Usług produktowych w inny sposób niż do ich udostępnienia Użytkownikom końcowym w ramach Serwisu Klienta, na zasadach wskazanych w regulaminie Serwisu Klienta lub innego rodzaju warunkach;
   2. wykorzystywanie Usług produktowych w odniesieniu do towarów, produktów lub usług innych niż Produkty dostarczone w ramach zrealizowanego Zamówienia;
   3. oferowanie Produktów poza Serwisem Klienta wskazanym w ramach Konta.
  6. Każda próba zmiany sposobu udostępniania lub innego wykorzystania Produktów lub Usług produktowych, w tym ich funkcjonalności, stanowić będzie naruszenie Regulaminu.
  7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za udostępnienie Użytkownikom końcowym możliwości skorzystania z funkcjonalności Usług produktowych w ramach zakupionych przez Klienta Produktów na zasadach wskazanych w Serwisie Klienta. Usługodawca udostępnia wyłącznie techniczną możliwość skorzystania przez Klienta z określonych funkcjonalności Usług produktowych w ramach Zamówienia, na zasadach w nim wskazanych oraz w Regulaminie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania Klienta wobec Użytkowników końcowych w ramach jego Serwisu, a w szczególności nie odpowiada za:
   1. proces sprzedaży i dostawy przez Klienta Produktów takim Użytkownikom końcowym;
   2. zapewnienie trybu reklamacyjnego zakupionych przez Użytkownik końcowym Produktów;
   3. wdrożenie Usług produktowych wobec Użytkowników końcowych w ramach Serwisu Klienta;
   4. akcje promocyjne organizowane przez Klienta dotyczące Produktów;
   5. za zgodność ww. działań z przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych
  8. Nie jest możliwe nabycie Usługi produktowej bez zakupienia Produktu, wobec którego Usługa produktowa może zostać zrealizowana.
 7. CENY I PŁATNOŚCI
  1. W ramach dokonanego Zamówienia Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy ceny, zgodnie z ustępami poniżej oraz uiszczenia kosztów dostawy Produktu.
  2. Ceny dotyczące Produktów oraz poszczególnych Usług produktowych dostępne są w ramach FFFRREE w zakładce dotyczącej wybranego Produktu oraz Usługi produktowej. Ceny wyrażane są w kwotach netto, a więc nie zawierają m.in. kwot podatków.
  3. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy.
  4. Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w chwili zawarcia umowy o sprzedaż Produktu.
  5. Sposoby płatności będą możliwe na zasadach określonych każdorazowo w ramach FFFRREE. Wszelkie informacje konieczne do zrealizowania płatności wskazane będą w Koncie.
  6. Ceny i koszty podane na FFFRREE mogą ulec w każdej chwili zmianie (przykładowo w ramach akcji promocyjnej), co nie stanowi zmiany Umowy. Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany we wcześniejszych punktach Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.
  7. Strony wyrażają zgodę na wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej.
  8. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  9. Wszelkie płatności wskazane w Regulaminie, nie obejmują kosztów danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usług produktowych, które Klient ponosi zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta.
 8. DOSTAWA
  1. Dostawa Produktów będzie się odbywać za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika, której koszt pokrywa Klient zgodnie z ustępem postanowieniami poniżej.
  2. Dostawa Produktu odbywa się na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu oraz wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Do kosztów dostawy mogą być również doliczone niezbędne opłaty celne.
  4. Dostawa Produktów jest realizowana w terminie wskazanym przez przewoźnika. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikłe z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
  5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą wydania Produktu do doręczenia przez Usługodawcę.
  6. W chwili odbioru Produktu, Klient (lub upoważniona przez niego osoba) jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki, jej kompletność, zgodność z Zamówieniem, w szczególności czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne przesyłki lub jej zawartości podczas transportu. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń jest równoznaczne z akceptacją jej stanu, jak i zawartości.
 9. NEWSLETTER
  1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę poprzez funkcjonalności FFFRREE.
  2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient zamawia go za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na FFFRREE poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Klientowi na adres podany podczas rejestracji.
  3. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
  4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za FFFRREE i Usługi.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na podstawie Umowy, za jakiekolwiek szkody wynikające z:
   1. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez złożenia Zamówienia bez odpowiedniego umocowania, podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta;
   2. niestosowania się przez Klienta do wymogów świadczenia Usług;
   3. udostępnienia przez Klienta loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;
   4. usunięcie Konta;
   5. używania przez Klienta Produktów lub Usług produktowych, w tym skutki takiego używania;
   6. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do FFFRREE lub Serwisu Klienta;
   7. ataków hackerskich lub innego rodzaju nieuprawnionego udostępnienia Usług produktowych lub ich poszczególnych elementów, w tym jakiejkolwiek ingerencji w kody zakupionych Usług produktowych;
   8. niepoprawnej integracji Usług z Serwisem Klienta;
   9. niedostępności Produktów;
   10. niestosowania się przez Użytkownika końcowego do wymogów niezbędnych do otrzymania Produktów;
   11. rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w wyniku działania lub zaniechania Klienta;
   12. krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do FFFRREE, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych na FFFRREE lub w jej elementach, w tym w FFFRREE.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientom z winy nieumyślnej oraz odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.
 11. NARUSZENIE REGULAMINU
  1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Klienta, w szczególności poprzez działanie przez niego na szkodę Usługodawcy, może pociągnąć za sobą, według uznania Usługodawcy, następujące skutki:
   • ostrzeżenie skierowane do Klienta przez Usługodawcę,
   • blokadę dostępu do Konta;
   • usunięcie Konta oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
   • uniemożliwienie Klientowi dokonania powtórnego założenia Konta;
   • dezaktywowanie Usługi produktowej przed upływem wskazanego terminu jej aktywności.
  2. Usługodawca o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Klienta w mailu wysłanym na jego adres email podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia umowy.
 12. POZIOM TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI FFFRREE
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie FFFRREE.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania i sprawności FFFRREE, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z działaniem Siły wyższej lub operatora serwerów albo innych zewnętrznych dostawców oprogramowania.
  3. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania FFFRREE, Usługodawca okazjonalnie przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne FFFRREE. Dlatego Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji Usług koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, w godzinach nocnych, tj. od godziny 22 do godziny 6.
 13. REKLAMACJE
  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie FFFRREE oraz Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do FFFRREE czy Usług. Reklamację należy wysłać na adres email konrad@fffrree.com lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie.
  2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona, chyba że Klient nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających jego identyfikację.
  3. W przypadku, o którym mowa powyżej, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Klient dostarczył Usługodawcy brakujące informacje.
  4. Klient otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym. Odpowiedź Usługodawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 14. ZMIANA REGULAMINU
  1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin, w szczególności z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury FFFRREE lub Usług, dodanie nowych funkcjonalności FFFRREE).
  2. Klienci zostaną powiadomieniu o zmianie Regulaminu wraz z zakresem wprowadzonych zmian na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Jeżeli Klient www. terminie nie wypowie umów i nie zaprzestanie korzystania z FFFRREE, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.
  3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów, umów o sprzedaż Produktów i/lub Usług produktowych oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
  2. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Klientem:
   • mailowo: konrad@fffrree.com;
   • listownie: E-trade Solutions sp. z o.o., Hangarowa 15, 59-220 Legnica, Polska.
  3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.
  5. Polityka Prywatności, znajdująca się pod następującym adresem https://fffrree.com/polityka-prywatnosci/ stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

Data wejścia w życie Regulaminu: 12.06.2023