🔥 Zarejestruj się i odbierz wyjątkowy rabat 3% na Twoje pierwsze zamówienie hurtowe! 🔥

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem serwisu FFFRREE dostępnym pod adresem: https://fffrree.com/polityka-prywatnosci/ Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. E-TRADE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Hangarowa 15, NIP 6912552324, REGON 387822015, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000875181, kapitał zakładowy 100.000 zł.
  2. Kontakt do administratora: konrad@fffrree.com
 2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przedstawione są w tabeli znajdującej się poniżej.
   Cel przetwarzaniaZakres danychPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania danych
   zawieranie oraz wykonywanie Umówimię, nazwisko, numer NIP, numer REGON, adres, numer telefonu, adres, adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. b RODO - ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowydo momentu rozwiązania Umowy lub upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem zawartej umowy
   świadczenie Usług produktowychimię, nazwisko, numer NIP, numer REGON, adres, numer telefonu, adres, adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. b RODO - ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowydo momentu rozwiązania umowy dot. Usług dodatkowych lub upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem zawartej umowy
   odpowiedzi na wiadomości stworzone przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie wwwadres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotycząart. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotycządo czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
   prowadzenie korespondencji w formie wiadomości elektronicznychadres e-mail, imię, nazwisko, nazwa organizacji, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której daneart. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotycządo czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
   dotyczą
   zapewnienie dostępu do strony internetowejadres IPart. 6 ust. 1 lit. b RODO - ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowydo upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej
   badanie ruchu na stronieadres IP, pliki cookies analiza koszyka zakupowegoArt. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotycządo czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
   ochrona przed roszczeniami, kierowanie roszczeńadres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotycząrt. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami oraz kierowanie roszczeńdo upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej oraz działaniami użytkowników w ramach strony internetowej liczonego od momentu ostatniego pobytu danego użytkownika na stronie
  2. W przypadku gdy Usługodawca miałby przekazać jakiekolwiek dane osobowe do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) poinformuje on o tym osobę, której dane dotyczą, jak również wskaże podstawę prawną do podjęcia takiego działania.
  3. W przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego Usługodawca dokona weryfikacji zabezpieczeń stosowanych przez odbiorcę danych w celu potwierdzenia zapewnienia bezpieczeństwa oraz integralności tych danych przez odbiorcę, jak również respektowania praw osób, których dane dotyczą w państwie odbiorcy danych.
  4. Usługodawca nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. ODBIORCY DANYCH
  1. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania określonych czynności. Wówczas odbiorcami danych poszczególnych osób mogą być: dostawca hostingu dla Usługodawcy, dostawca komunikatora, firma zapewniająca wsparcie techniczne, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, kancelaria prawna, biuro księgowe.
  2. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  3. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe osób, których dane dotyczą w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe tych osób, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy.
  4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której danego dotyczą.
 4. PRAWA PODMIOTU DANYCH
  1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
   • usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowało żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,ługodawcą,
   • ograniczenia przetwarzania danych,
   • przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,
   • żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   • wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. INNE DANE
  1. Usługodawca może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji osoby, której dane dotyczą - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Usługodawcy i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę, której dane dotyczą, jeżeli weszła na stronę Usługodawcy przy wykorzystaniu linka, informacje o przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Usługodawcy. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Usługodawcy i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację osoby fizycznej.
 6. BEZPIECZEŃSTWO
  1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  2. Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
  3. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia danego użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, osoba, której dane dotyczą powinna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących jej identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 7. COOKIES
  1. W celu prawidłowego działania strony internetowej, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu danego użytkownika, za pośrednictwem Usługodawcy, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których dany użytkownika korzysta ze strony Usługodawcy - są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  2. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:
   • sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki danego użytkownika;
   • trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu danego użytkownika, aż do ich skasowania.
  3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości danego użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  4. Cookies Usługodawcy są bezpieczne dla urządzenia danego użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Usługodawcą) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  6. Dany użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
  7. Przede wszystkim dany użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej Usługodawcy.
  8. Dany użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  9. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji strony internetowej i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania danego użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących stronę Usługodawcy.
  10. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie funkcjonalności Usługodawcy, za pośrednictwem narzędzi analitycznego w postaci Google Analytics.
  11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta osoba, której dane dotyczą.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 12.06.2023 r.