🔥 Zaregistrujte se nyní a vytvořte svou první velkoobchodní objednávku! 🔥

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou dokumentem souvisejícím s Podmínkami služby FFFRREE dostupnými na adrese: https://fffrree.com/cs/zásady-ochrany-osobních-údajů Tyto zásady slouží k informačnímu účelu a plní informační povinnosti uložené správci údajů GDPR, a to nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušující směrnici 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně údajů).

 1. SPRÁVCE ÚDAJŮ
  1. Správcem údajů je poskytovatel služby, E-TRADE SOLUTIONS Sp. z o.o., se sídlem na ul. Hangarowa 15, Legnica (59-220), s daňovým identifikačním číslem (NIP) 6912552324 a číslem v Národním úředním registru podniků (REGON) 387822015. Registrována u Okresního soudu pro Wrocław-Fabryczna ve Wroclawi pod číslem KRS 0000875181, se základním kapitálem 100 000 PLN.
  2. Kontaktní údaje správce údajů: konrad@fffrree.com
 2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  1. Rozsah, cíle a právní základ zpracování osobních údajů jsou podrobně popsány v níže uvedené tabulce.
   Účel zpracování osobních údajůRozsah osobních údajůPrávní základ pro zpracování osobních údajůDoba zpracování údajů
   uzavírání a plnění smluvjméno, příjmení, číslo DIČ, číslo REGON, adresa, telefonní číslo, adresa, emailová adresačlánek 6(1)(b) GDPR - právní základ pro zpracování údajů nezbytných pro plnění smlouvydo ukončení smlouvy nebo vypršení promlčecí lhůty pro nároky související se smlouvou
   poskytování produktových služebjméno, příjmení, číslo DIČ, číslo REGON, adresa, telefonní číslo, adresa, emailová adresačlánek 6(1)(b) GDPR - právní základ pro zpracování údajů nezbytných pro plnění smlouvydo ukončení smlouvy o dalších službách nebo vypršení promlčecí lhůty pro nároky související se smlouvou
   odpovědi na zprávy vytvořené pomocí kontaktního formuláře na webuemailová adresa, jméno, příjmení a další údaje dobrovolně poskytnuté subjektem údajůčlánek 6(1)(f) GDPR – Oprávněný zájem správce údajů na vyřizování dotazů a přímé korespondence od subjektů údajůdo ukončení korespondence nebo vyjádření námitky subjektem údajů
   správa korespondence prostřednictvím elektronické komunikaceemailová adresa, jméno, příjmení, název organizace a další osobní údaje dobrovolně poskytnuté subjektem údajůčlánek 6(1)(f) GDPR – Oprávněný zájem správce údajů na vyřizování dotazů a přímé korespondence od subjektů údajůdo ukončení korespondence nebo vyjádření námitky subjektem údajů
   poskytování přístupu na webIP adresačlánek 6(1)(b) GDPR - právní základ pro zpracování údajů nezbytných pro plnění smlouvydo vypršení promlčecí lhůty pro nároky související s přístupem na web
   monitoring návštěvnosti webuIP adresa, cookies, analýza nákupního košíkučlánek 6(1)(a) GDPR - souhlas subjektu údajůdo té doby, než údaje zastarají nebo subjekt údajů odvolá svůj souhlas
   ochrana proti nárokům, směřování nárokůemailová adresa, jméno, příjmení, další údaje poskytnuté subjektem údajůčlánek 6(1)(f) GDPR – oprávněný zájem správce údajů na ochraně proti nárokům a směřování nárokůdo vypršení promlčecí lhůty pro nároky související s přístupem na web i veškerou aktivitou uživatele na webu, počítanou od poslední návštěvy uživatele na webu
  2. Pokud bude poskytovatel služby přenášet jakékoli osobní údaje do třetí země (tj. mimo Evropský hospodářský prostor), informuje o tom subjekt údajů a uvede právní základ pro takové opatření.
  3. V případě přenosu osobních údajů do třetí země poskytovatel služby ověří opatření přijatá příjemcem údajů, aby potvrdil, že příjemce zajišťuje bezpečnost a integritu těchto údajů, jakož i respektování práv subjektů údajů v zemi příjemce.
  4. Poskytovatel služby nezpracovává osobní údaje pro účely automatizovaného rozhodování, včetně profilování.
 3. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
  1. Poskytovatel služby může pověřit zpracováním osobních údajů třetí strany za účelem provádění určitých činností. V takových případech mohou být jednotlivými příjemci údajů: poskytovatel webového hostingu, služba platformy pro zasílání zpráv, technická podpora, služba doručování emailů, právní kancelář nebo účetní kancelář.
  2. Osobní údaje shromážděné poskytovatelem služby mohou být rovněž zpřístupněny příslušným státním orgánům na jejich žádost podle příslušných právních předpisů, nebo jiným osobám a subjektům v případech stanovených zákonem.
  3. Každý subjekt, kterému poskytovatel služby pověřuje zpracováním osobních údajů, zaručuje odpovídající úroveň bezpečnosti a důvěrnosti. Podle dohody o zpracování osobních údajů (označované jako Smlouva o zpracování údajů) mohou tyto subjekty dále pověřit zpracováním těchto údajů jiný subjekt pouze s předchozím souhlasem poskytovatele služby.
  4. Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny neoprávněným subjektům pouze s předchozím souhlasem subjektu údajů.
 4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  1. Každý subjekt údajů má právo:
   • požádat o smazání svých osobních údajů jak z systému poskytovatele služby, tak z databází subjektů, s nimiž poskytovatel spolupracoval. Subjekty údajů mají také právo požadovat od poskytovatele služby přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu,
   • požádat o omezení zpracování údajů,
   • přenést osobní údaje shromážděné poskytovatelem služby, včetně práva na jejich obdržení ve strukturované formě,
   • požádat poskytovatele služby o přístup k a opravu svých osobních údajů,
   • vznést námitku proti zpracování údajů,
   • odvolat svůj souhlas kdykoli bez dopadu na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním;
   • podat stížnost proti poskytovateli služby dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
 5. OSTATNÍ ÚDAJE
  1. Poskytovatel služby může uchovávat http požadavky, a tudíž některé informace mohou být uloženy v logovacích souborech serveru, včetně IP adresy počítače, ze kterého požadavek pochází, názvu stanice subjektu údajů - identifikace provedená protokolem http, pokud je to možné, datum a systémový čas registrace na webu poskytovatele služby a přijetí požadavku, počet bajtů odeslaných serverem, URL dříve navštíveného webu subjektem údajů, zda subjekt údajů vstoupil na web poskytovatele služby pomocí odkazu, informace o prohlížeči, informace o chybách, které se vyskytly během provádění http transakce. Logovací soubory mohou být shromažďovány jako materiál pro správnou administraci poskytovatele služby. Přístup k informacím mají pouze osoby oprávněné administrací počítačového systému. Logovací soubory mohou být analyzovány za účelem sestavení statistik návštěvnosti webu poskytovatele služby a chyb, které se vyskytly. Souhrnná informace neidentifikuje jednotlivce, čímž je zajištěna jejich anonymita.
 6. BEZPEČNOST
  1. Poskytovatel služby uplatňuje technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů přiměřených rizikům a kategoriím chráněných údajů. Poskytovatel služby zejména technicky a organizačně zabezpečuje údaje před přístupem neoprávněných osob, odebráním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu se zákonem a před změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením. Mezi dalšími bezpečnostními opatřeními se používají SSL certifikáty a sběr osobních údajů je uložen na zabezpečeném serveru, chráněném vnitřními postupy poskytovatele služby pro zpracování osobních údajů a zásadami informační bezpečnosti.
  2. Poskytovatel služby rovněž zavedl odpovídající technická a organizační opatření, jako je pseudonymizace, určená k účinnému zavedení zásad ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, a k poskytování nezbytných záruk pro zpracování osobních údajů, aby splňovaly požadavky GDPR a chránily práva subjektů údajů.
  3. Poskytovatel služby zároveň upozorňuje, že používání internetu a služeb poskytovaných elektronicky může zahrnovat riziko zavedení škodlivého softwaru (malware) do ICT systému a zařízení uživatele, stejně jako neoprávněný přístup k údajům, včetně osobních údajů, třetími stranami. Aby se tato rizika minimalizovala, měl by subjekt údajů používat odpovídající technická zabezpečení, například používat aktuální antivirový software nebo chránit svou identifikaci na internetu. Pro získání podrobných a odborných informací o zachování bezpečnosti na internetu doporučuje poskytovatel služby konzultaci s firmami specializujícími se na takové IT služby.
 7. COOKIES
  1. Pro zajištění správného fungování webu poskytovatel služby používá technologii Cookies. Cookies jsou balíčky informací uložené na zařízení uživatele poskytovatelem služby, obvykle obsahující relevantní informace usnadňující interakci uživatele s webem poskytovatele služby. Obvykle zahrnují: adresu služby, datum umístění, datum vypršení, jedinečné číslo a další informace relevantní pro konkrétní cookie.
  2. Poskytovatel služby používá dva typy Cookies:
   • cookies pro relaci, které jsou trvale smazány při ukončení relace prohlížeče uživatele;
   • trvalé cookies, které zůstávají po ukončení relace prohlížeče na zařízení uživatele, dokud nejsou smazány.
  3. Není možné určit identitu uživatele na základě cookies, ať už pro relaci nebo trvalých. Mechanismus cookies neumožňuje shromažďování osobních údajů.
  4. Cookies poskytovatele služby jsou bezpečné pro zařízení uživatele. Zejména neumožňují zavedení virů nebo jiného škodlivého softwaru do zařízení.
  5. Cookies generované přímo poskytovatelem služby nemohou být čteny jinými službami. Externí cookies (tj. cookies umístěné subjekty spolupracujícími s poskytovatelem služby) mohou být čteny externím serverem.
  6. Uživatel může kdykoli změnit své nastavení cookies, včetně podmínek pro ukládání cookies, prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo prostřednictvím možností konfigurace služby.
  7. Uživatel může zakázat ukládání cookies na svém zařízení podle pokynů specifických pro prohlížeč, ale to může vést k tomu, že některé nebo všechny funkce webu poskytovatele služby nebudou dostupné.
  8. Uživatel může také kdykoli smazat cookies uložené na svém zařízení podle pokynů specifických pro prohlížeč.
  9. Poskytovatel služby používá vlastní cookies pro následující účely: konfigurace a přizpůsobení obsahu stránky preferencím nebo chování uživatele; analýza a sledování zobrazení stránek, počtu kliknutí a navigačních cest po webu za účelem zlepšení rozvržení a organizace obsahu, času stráveného na webu, jakož i počtu a frekvence návštěv webu poskytovatele služby.
  10. Poskytovatel služby používá externí cookies pro následující účely: vytváření anonymních statistik pro optimalizaci funkcí poskytovatele služby pomocí analytických nástrojů, jako je Google Analytics.
  11. Podrobné informace o cookies jsou k dispozici v nastavení internetového prohlížeče subjektu údajů.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 12.06.2023