🔥 Zaregistrujte se nyní a vytvořte svou první velkoobchodní objednávku! 🔥

Podmínky a pravidla

Tyto Podmínky a Pravidla regulují používání naší služby FFFRREE a souvisejících služeb, jako je možnost implementace widgetu na webových stránkách subjektů, které se rozhodnou s námi spolupracovat. Před zahájením spolupráce s námi si prosím přečtěte naše Podmínky služby a Zásady ochrany osobních údajů, které definují, jak zpracováváme osobní údaje.

 1. DEFINICE
   Čas zpracování objednávkyčas, během kterého je objednávka zpracovávána a připravována k odeslání; Čas zpracování objednávky nezahrnuje čas doručení klientovi
   Pracovní dnyvšední dny od pondělí do pátku (kromě státních svátků v souladu se zákony Polské republiky)
   FFFRREEsystém skládající se z webové aplikace na adrese www.fffrree.com, kde poskytovatel služby umožňuje uživatelům zadávat objednávky, a widgetu, který lze integrovat do externích webových stránek
   Klientfyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která používá FFFRREE jako součást své obchodní nebo profesní činnosti a uzavírá smlouvu s poskytovatelem služby. Pokud jde o fyzické osoby, klient je definován jako osoba, která uzavírá smlouvu přímo spojenou s jejich obchodní činností, což znamená profesionální charakter, zejména vyplývající z typu obchodní činnosti, kterou se zabývá
   Účetelektronická služba nabízená poskytovatelem služby ve formě přizpůsobitelné části služby fffrrree.com, individuálně přidělená klientovi
   Newsletterbezplatná elektronická služba, prostřednictvím které poskytovatel služby informuje klienty o novinkách v rámci FFFRREE a jeho služeb, zasíláním vybraného a upraveného obsahu ve formě emailového dopisu
   Zásady ochrany osobních údajůdokument upravující bezpečnost ochrany soukromí a zpracování osobních údajů klientů; Zásady ochrany osobních údajů doplňují tyto Podmínky a Pravidla a jsou dostupné na https://fffrree.com/zásady-ochrany-osobních-údajů
   Produktzboží, digitální obsah nebo slevové kódy, které mohou být předmětem kupní smlouvy a které jsou dostupné v aktuální nabídce poskytovatele služby; základní a specifické vlastnosti každého produktu jsou uvedeny na podstránkách FFFRREE; ustanovení Podmínek a Pravidel týkající se produktů se odpovídajícím způsobem vztahují i na položky poskytované prostřednictvím funkcí Produktových služeb, pokud není v Podmínkách a Pravidlech uvedeno jinak
   Podmínky a Pravidlatyto podmínky poskytování služeb prostřednictvím FFFRREE
   Služba klientainternetová služba vlastněná a spravovaná klientem, jak je uvedeno klientem v jejich účtu
   Vyšší mocudálost, kterou nebylo možné předvídat s náležitou péčí v profesionálních vztazích, která je vnější pro poskytovatele služby i klienta a kterou nemohli zabránit jednáním s náležitou péčí; zejména hackovací útok nebo zavedení škodlivého softwaru do FFFRREE se považuje za vyšší moc
   Smlouvasmlouva o poskytování služeb uzavřená mezi poskytovatelem služby a klientem, jejíž obecná ustanovení jsou určena těmito Podmínkami a Pravidly
   Službyslužby poskytované elektronicky poskytovatelem služby podle smlouvy, spočívající v poskytování funkcí FFFRREE, zejména umožňující použití FFFRREE a jeho jednotlivých modulů
   Produktové službyslužby dostupné jako součást funkcí FFFRREE, včetně implementace widgetů do služby klienta ve vztahu k vybraným a zakoupeným produktům klientem, jakož i jiným druhům služeb souvisejících se zakoupenými produkty, poskytujících funkce uvedené na příslušných podstránkách FFFRREE
   Poskytovatel službyE-TRADE SOLUTIONS Sp. z o.o., se sídlem na ul. Hangarowa 15, Legnica (59-220), s daňovým identifikačním číslem (NIP) 6912552324 a číslem v Národním úředním registru podniků (REGON) 387822015. Registrována u Okresního soudu pro Wrocław-Fabryczna ve Wroclawi pod číslem KRS 0000875181, se základním kapitálem 100 000 PLN.
   Koncový uživatelsubjekt používající službu klienta za podmínek stanovených klientem, kterému klient rovněž nabízí produkty jako dárky zdarma
   Objednávkaprohlášení o úmyslu klienta, které přímo vede k uzavření smlouvy o prodeji produktu a/nebo produktových služeb v rámci FFFRREE a které uvádí její podstatné podmínky, včetně podrobností o množství produktů, aktivních widgetech a relevantních parametrech
 2. PŘEDBĚŽNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Podmínky a Pravidla regulují používání FFFRREE, podmínky poskytování služeb klientům, včetně pravidel používání FFFRREE, jakož i práva a povinnosti klientů a poskytovatele služby, včetně postupů pro řešení stížností.
  2. Poskytovatel služby zpřístupní tyto Podmínky a Pravidla každému klientovi zdarma v rámci FFFRREE před uzavřením smlouvy a - na žádost klienta - tak, aby bylo možné získat, reprodukovat a zaznamenat obsah Podmínek a Pravidel pomocí zařízení pro přenos dat, které klient používá.
  3. Klient může používat FFFRREE pouze po přečtení Podmínek a Pravidel a souhlasu s nimi stanovenými podmínkami. Pokud klient začal používat FFFRREE, má se za to, že přijal Podmínky a Pravidla bez výhrad.
  4. Poskytovatel služby v rámci FFFRREE nezveřejňuje nabídky elektronicky, podle příslušných právních předpisů (včetně polského občanského zákoníku). Konkrétně se nepoužijí předpisy týkající se podávání elektronických nabídek.
  5. FFFRREE a jeho součásti, včetně designu, obsahu a značení FFFRREE, jakož i software a widgety FFFRREE, jsou chráněny autorskými právy a/nebo jinými právy duševního vlastnictví. Tyto součásti nelze reprodukovat, distribuovat ani zveřejňovat klientem, zcela ani zčásti, bez souhlasu poskytovatele služby, jak je definováno funkcemi služeb. Zejména smlouva neumožňuje klientovi:
   • zabývat se reprodukcí, distribucí, půjčováním, převodem a jakýmikoli jinými způsoby přímého a nepřímého šíření, placeného nebo neplaceného, obcházejícím poskytovatele služby prvky FFFRREE, včetně FFFRREE;
   • zabývat se úpravou produktových služeb, zejména zdrojového kódu widgetu;
   • provádět dekompilaci, disassemblování nebo zpětnou analýzu FFFRREE, ani vytvářet nebo zpětně analyzovat zdrojový kód FFFRREE;
   • překládat, adaptovat, reorganizovat nebo vytvářet odvozená díla na základě FFFRREE nebo jakékoli jiné typy úprav FFFRREE;
   • používat produktové služby a jejich součásti mimo službu klienta;
   • používat FFFRREE nebo jeho součásti k nezákonným účelům nebo k újmě poskytovatele služby;
 3. OBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB
  1. Pro využití všech funkcí FFFRREE musí být na straně klienta splněny následující minimální technické požadavky:
   • zařízení s přístupem na internet umožňující správné zobrazení rozhraní FFFRREE,
   • aktivní emailový účet nebo aktivní číslo mobilního telefonu;
   • webový prohlížeč Chrome, FireFox, Safari nebo Opera, nainstalovaný a aktualizovaný na nejnovější verzi;
   • povolené Cookies a JavaScript.
  2. Kromě toho, pokud jde o integraci FFFRREE se službou klienta, je nezbytné, aby klient měl internetový obchod ve službě klienta.
  3. Použití FFFRREE způsobem, který je v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek a Pravidel, platnými zákony, dobrou praxí nebo zásadami sociálního chování, je zakázáno.
  4. Poskytovatel služby může změnit prvky a funkce FFFRREE nebo služeb, což nepředstavuje změnu smlouvy, za předpokladu, že poskytovatel služby zajistí, že takové změny nezpůsobí zhoršení kvality služby.
  5. Podrobné pravidla pro fungování FFFRREE a jednotlivých služeb jsou dostupné na jejich příslušných podstránkách.
  6. V rámci služeb může klient dostávat oznámení ve formě emailů, zejména ohledně aktualizací stavu objednávky nebo změn funkcí FFFRREE.
 4. ÚČET. SMLOUVA
  1. Zadávání objednávek a používání FFFRREE je dostupné pouze registrovaným klientům.
  2. Pro vytvoření účtu na FFFRREE klient absolvuje registrační proceduru, následující pokyny systému. Poskytovatel služby je oprávněn ověřit subjekt, který žádá o vytvoření účtu na FFFRREE.
  3. Pokud účet není vytvořen individuálním vlastníkem podniku, uživatel, který podává žádost o registraci účtu, potvrzuje, že jedná jménem klienta, který je obchodním subjektem, právnickou osobou nebo jinou organizační jednotkou, a má odpovídající oprávnění jednat jeho jménem.
  4. Po potvrzení registrace účtu poskytovatelem služby je uzavřena smlouva mezi klientem a poskytovatelem služby, za předpokladu, že tato osoba je oprávněna nebo zmocněna vytvořit účet a uzavřít smlouvu. Pokud taková osoba není oprávněna nebo zmocněna v potřebném rozsahu, uzavření smlouvy je neúčinné.
  5. Účet obsahuje údaje klienta, které poskytl při registraci. Klient je povinen zajistit, aby jeho údaje byly přesné a aktuální; poskytovatel služby není odpovědný za důsledky neplnění této povinnosti klientem. Poskytovatel služby není povinen ověřovat údaje klienta.
  6. Klient nemůže převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy bez předchozího elektronického souhlasu poskytovatele služby, bez kterého je převod neplatný.
  7. Klient nemůže používat účty jiných klientů a sdílet svůj účet s osobami, které nejsou oprávněny podle vnitřních předpisů klienta.
  8. Účet může být klientem kdykoli smazán podáním prohlášení o úmyslu poskytovateli služby (emailem, za předpokladu, že prohlášení bylo odesláno z emailové adresy používané klientem v době registrace účtu) na emailovou adresu: konrad@fffrree.com nebo pomocí funkce 'Smazat účet'. Nahlášení účtu ke smazání je ekvivalentní k ukončení smlouvy. Ukončení nabývá účinnosti po dokončení poslední objednávky.
  9. Poskytovatel služby může smazat účet klienta, čímž ukončí smlouvu s okamžitou platností, pokud klient poruší Podmínky a Pravidla.
  10. Smazáním účtu a ukončením smlouvy je klient povinen odstranit widgety ze všech svých webových stránek.
 5. OBJEDNÁVKA
  1. Poskytovatel služby pokaždé určí požadavky na objednávku pro konkrétní produkt a/nebo produktovou službu na vyhrazených podstránkách FFFRREE, zejména uvedením minimálního počtu produktů a/nebo produktových služeb.
  2. Klient připravuje objednávku výběrem produktů a/nebo produktových služeb pro vybrané produkty. Po potvrzení výběru klient zkontroluje detaily ve formuláři objednávky, včetně požadovaného způsobu platby. Po dokončení objednávky ji klient odesílá poskytovateli služby aktivací tlačítka 'Koupit a zaplatit'.
  3. Během procesu zadávání objednávky má klient možnost detekovat a opravit jakékoli chyby v objednávce a provádět úpravy až do aktivace tlačítka 'Koupit a zaplatit'. Po tomto okamžiku již klient nemůže měnit detaily objednávky.
  4. Při zadávání objednávky klient podává poskytovateli služby nabídku na uzavření kupní smlouvy na produkt uvedený v objednávce a za podmínek uvedených klientem v objednávce. Smlouva je uzavřena přijetím této nabídky poskytovatelem služby, potvrzeným obdržením podmínek objednávky klientem, zaslaných poskytovatelem služby na emailovou adresu uvedenou klientem v objednávce.
  5. Doba zpracování objednávky je maximálně 48 hodin, počítaje od přijetí platby poskytovatelem služby na jeho bankovní účet.
  6. Objednávky jsou zpracovávány výhradně v pracovní dny.
  7. Strany se vzdávají odpovědnosti poskytovatele služby za záruku na vady produktu.
  8. Záruka na produkt může být poskytnuta výrobcem za jejich vlastních podmínek. Poskytovatel služby neposkytuje žádnou záruku na produkty.
 6. PRODUKTOVÉ SLUŽBY
  1. Pokud objednávka zahrnuje také produktové služby, platí ustanovení této části.
  2. Klient je výhradně zodpovědný za implementaci produktových služeb tak, aby neporušovaly práva koncových uživatelů nebo jiných osob.
  3. Pro aktivaci produktové služby je klient povinen postupovat podle pokynů uvedených v rámci FFFRREE. Zejména je klient povinen nastavit parametry produktových služeb ve vztahu k vybraným produktům podle pokynů uvedených ve FFRRREE v záložce 'Dokumentace' nejpozději při přidávání produktů do nabídky obchodu klienta. Možnost aktivace produktových služeb na základě těchto parametrů je dostupná, jakmile klient potvrdí dostupnost produktů zahrnutých do produktových služeb v rámci služby klienta v záložce 'Sklad'. Implementace produktových služeb probíhá automaticky podle výběru klienta při přidávání produktů do nabídky obchodu klienta.
  4. Možnost použití produktové služby bude aktivní na neurčitou dobu od data doručení produktu na adresu uvedenou v objednávce, pokud není v objednávce uvedeno jinak. Po uplynutí této doby již klient nebude mít možnost používat funkce produktové služby.
  5. S ohledem na závazek poskytovatele služby poskytovat služby uspokojivé kvality prostřednictvím FFFRREE jsou následující akce ve vztahu k produktovým službám zakázány:
   • využívání produktových služeb klientem jakýmkoli jiným způsobem, než je jejich poskytování koncovým uživatelům v rámci služby klienta, v souladu s podmínkami stanovenými v pravidlech služby klienta nebo jiných platných podmínkách;
   • používání produktových služeb pro zboží, produkty nebo služby jiné než produkty dodané v rámci splněné objednávky;
   • nabízení produktů mimo službu klienta uvedenou v účtu.
  6. Jakýkoli pokus o změnu způsobu, jakým jsou produkty nebo produktové služby poskytovány nebo jinak používány, včetně jejich funkcí, bude považován za porušení těchto Podmínek a Pravidel.
  7. Klient nese plnou odpovědnost za poskytování koncovým uživatelům přístup k funkcím produktových služeb pro zakoupené produkty za podmínek stanovených v službě klienta. Poskytovatel služby poskytuje pouze technické prostředky, aby klient měl přístup k konkrétním funkcím produktových služeb v rámci objednávky, za podmínek uvedených v ní a také v těchto Podmínkách a Pravidlech. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za jakékoli činnosti klienta vůči koncovým uživatelům v rámci služby klienta, a zejména nenese odpovědnost za:
   • proces prodeje a dodání produktů klientem koncovým uživatelům;
   • poskytování reklamačního řízení pro produkty zakoupené koncovými uživateli;
   • implementaci produktových služeb pro koncové uživatele v rámci služby klienta;
   • propagační kampaně organizované klientem pro produkty;
   • za dodržování výše uvedených činností právními předpisy platnými v příslušných jurisdikcích, včetně, ale nejen, předpisů na ochranu spotřebitelů, občanského práva a legislativy o hazardních hrách
  8. Nákup produktu je předpokladem pro získání produktové služby, protože produktová služba může být realizována pouze ve vztahu k zakoupenému produktu.
 7. CENY A PLATBY
  1. V rámci zadané objednávky je klient povinen zaplatit poskytovateli služby cenu v souladu s níže uvedenými odstavci, stejně jako pokrýt náklady na dodání produktu.
  2. Ceny produktů a jednotlivých produktových služeb lze najít v záložkách Produkt a Produktová služba v rámci FFFRREE. Tyto ceny jsou vyjádřeny v čistých částkách, bez daní.
  3. Celková cena objednávky je vypočítána na základě výběrů provedených klientem ve formuláři objednávky, v souladu s uvedenými sazbami. Závazná cena je uvedena klientovi v souhrnu objednávky v době jejího podání poskytovateli služby.
  4. Klient je povinen zaplatit za objednávku nejpozději při uzavření kupní smlouvy na produkt.
  5. Platební metody budou dostupné, jak je uvedeno pokaždé v rámci FFFRREE. Veškeré potřebné platební informace budou poskytnuty v uživatelském účtu.
  6. Ceny a náklady uvedené na FFFRREE mohou být kdykoli změněny (například jako součást propagační kampaně), což nepředstavuje změnu smlouvy. Podmínky objednávky nemohou být změněny pro klienta, který podal nabídku, jak je uvedeno v předchozích částech Podmínek a Pravidel, před změnou ceny.
  7. Strany souhlasí s vystavením a doručením faktur v elektronické formě.
  8. Datum platby je považováno za den připsání prostředků na bankovní účet poskytovatele služby.
  9. Všechny platby uvedené v Podmínkách a Pravidlech nezahrnují náklady na používání dat související s používáním produktových služeb, které klient nese podle tarifu operátora, jehož služby využívá.
 8. DODÁNÍ
  1. Dodání produktu bude zajištěno prostřednictvím externího přepravce, náklady na který pokrývá klient v souladu s níže uvedenými ustanoveními.
  2. Produkt je dodán na adresu uvedenou klientem v objednávce.
  3. Náklady na dodání mohou rovněž zahrnovat nezbytné celní poplatky.
  4. Dodání produktu se provádí v časovém rámci stanoveném přepravcem. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za zpoždění dodání způsobená příčinami přisouditelnými přepravci.
  5. Riziko náhodné ztráty nebo poškození produktu přechází na klienta při dodání produktu přepravci poskytovatelem služby.
  6. Před přijetím dodávky musí klient (nebo jeho oprávněný zástupce) zkontrolovat balení na případné poškození, nesrovnalosti nebo odchylky od objednávky. Pokud je před uvolněním balení zjištěno poškození nebo ztráta, je přepravce povinen zaznamenat stav balení a podrobnosti o jakémkoli poškození ve své zprávě. Přepravce by měl také tak učinit na žádost klienta, pokud klient věří, že balení bylo kompromitováno. Přijetí balení bez výhrad se považuje za přijetí jeho stavu a obsahu.
 9. NEWSLETTER
  1. Poskytovatel služby nabízí předplatné newsletteru klientům, kteří s ním dobrovolně souhlasí, prostřednictvím funkcí FFFRREE.
  2. Pro předplatné newsletteru klient zadá objednávku pomocí interaktivního formuláře dostupného na FFFRREE uvedením své emailové adresy a aktivací služby prostřednictvím odkazu nalezeného v emailové zprávě zaslané na emailovou adresu klienta poskytnutou při registraci.
  3. Při aktivaci předplatného je uzavřena smlouva o poskytování služby newsletteru mezi poskytovatelem služby a klientem na dobu neurčitou.
  4. Klient může smlouvu o poskytování služby newsletteru kdykoli ukončit s okamžitou platností deaktivací předplatného. Zrušení služby newsletteru se provádí aktivací odpovídajícího odkazu uvedeného v zápatí každého emailu zaslaného v rámci služby newsletteru.
 10. ODPOVĚDNOST
  1. Poskytovatel služby poskytuje infrastrukturu ICT a zajišťuje její technickou účinnost; v tomto ohledu poskytovatel služby odpovídá za FFFRREE a související služby.
  2. Podle smlouvy poskytovatel služby neodpovídá za jakékoli škody vyplývající z:
   • porušení těchto Podmínek a Pravidel klientem, zejména zadáním objednávky bez řádného oprávnění nebo poskytnutím falešných údajů při registraci účtu;
   • nesplnění požadavků na poskytování služeb klientem;
   • zveřejnění přihlašovacích údajů nebo hesla účtu klientem třetím stranám;
   • smazání účtu;
   • používání produktů nebo produktových služeb klientem, včetně následků takového použití;
   • fungování škodlivého nebo škodlivého softwaru (malware) nezákonně zavedeného do FFFRREE nebo služby klienta;
   • hackerských útoků nebo jiného neoprávněného přístupu k produktovým službám nebo jejich jednotlivým prvkům, včetně jakéhokoli manipulace se zdrojovým kódem zakoupených produktových služeb;
   • nesprávné integrace služeb se službou klienta;
   • nedostupnosti produktu;
   • nesplnění požadavků koncového uživatele nezbytných pro přijetí produktů;
   • ukončení smlouvy poskytovatelem služby v důsledku jednání nebo nečinnosti klienta;
   • dočasných výpadků nebo obtíží při přístupu k FFFRREE způsobených nezbytnými opravami, údržbou nebo aktualizacemi pracemi na FFFRREE nebo jeho součástech.
  3. Poskytovatel služby neodpovídá za škody způsobené klientům v důsledku neúmyslných chyb. Odpovědnost poskytovatele služby je omezena na skutečné škody vzniklé klientem.
 11. PORUŠENÍ PODMÍNEK
  1. Pokud klient poruší ustanovení těchto podmínek, zejména jednáním k újmě poskytovatele služby, může poskytovatel služby podle svého uvážení přijmout následující opatření:
   • vydat varování klientovi,
   • zablokovat přístup k účtu,
   • smazat účet a ukončit smlouvu s okamžitou platností,
   • zabránit klientovi opětovné registraci účtu,
   • deaktivovat produktovou službu před koncem jejího specifikovaného aktivního období.
  2. Poskytovatel služby informuje klienta o smazání účtu a ukončení smlouvy emailem zaslaným na emailovou adresu klienta uvedenou při registraci, s uvedením důvodu ukončení.
 12. TECHNICKÁ EFEKTIVITA
  1. Poskytovatel služby vyvine veškeré úsilí, aby zajistil správné fungování FFFRREE.
  2. Poskytovatel služby se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz a efektivitu aplikace FFFRREE. To však nezahrnuje události a jejich následky související s vyšší mocí, operátory serverů nebo jinými externími poskytovateli softwaru.
  3. Pro zajištění lepší kvality služeb a uspokojivého výkonu aplikace FFFRREE poskytovatel služby občas provádí údržbu nebo aktualizace. Poskytovatel služby si proto vyhrazuje právo přerušit služby, pokud je to nezbytné pro provádění technických prací v nočních hodinách, konkrétně od 22:00 do 6:00.
 13. STÍŽNOSTI
  1. Klient má právo podávat stížnosti na fungování aplikace FFFRREE a jejích služeb. Podání stížnosti by mělo obsahovat alespoň informace umožňující identifikaci klienta a specifikovat oprávněné stížnosti a připomínky týkající se aplikace FFFRREE nebo služeb. Stížnosti by měly být zaslány na emailovou adresu konrad@fffrree.com nebo na adresu sídla poskytovatele služby uvedenou na začátku.
  2. Poskytovatel služby odpoví na stížnosti do 14 pracovních dnů od jejich přijetí, za předpokladu, že stížnost byla podána správně. Tato lhůta se může lišit, pokud klient nepopíše předmět a rozsah stížnosti způsobem, který umožňuje její posouzení, nebo pokud klient neposkytne informace nezbytné pro identifikaci.
  3. V uvedeném případě lhůta pro řešení stížnosti začíná dnem, kdy klient poskytne poskytovateli služby chybějící informace.
  4. Klient obdrží odpověď na emailovou adresu, ze které byla stížnost zaslána, nebo na adresu uvedenou v podání stížnosti. Odpověď poskytovatele služby na stížnost je konečná.
 14. Změny PODMÍNEK a PRAVIDEL
  1. Poskytovatel služby může změnit tyto Podmínky a Pravidla, zejména z významných právních důvodů (například změny v obecně platných právních předpisech týkajících se činnosti poskytovatele služby nebo formy této činnosti) nebo technických důvodů (například aktualizace infrastruktury nebo služeb FFFRREE, nebo přidání nových funkcí FFFRREE).
  2. Klienti budou informováni o změnách Podmínek a Pravidel, včetně rozsahu změn, emailem na adresu registrovanou s jejich účtem 15 dní před účinností nových Podmínek a Pravidel. Pokud klient neukončí své smlouvy a bude pokračovat v používání FFFRREE během této doby, má se za to, že přijal změněné Podmínky a Pravidla bez výhrad.
  3. Objednávky zadané před účinností změn Podmínek a Pravidel budou zpracovávány v souladu s obsahem Podmínek a Pravidel platných v době zadání objednávky.
 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Povinnosti vyplývající ze smluv, smluv o prodeji produktů a/nebo produktových služeb a Podmínek a Pravidel se řídí polským právem. Smlouvy jsou uzavírány v polském jazyce.
  2. Kontakt a komunikace mezi poskytovatelem služby a klientem:
   • emailem: konrad@fffrree.com
   • poštou: E-trade Solutions sp. z o.o., ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica, Polsko.
  3. Spory mezi poskytovatelem služby a klientem budou předloženy soudu příslušnému podle místa sídla poskytovatele služby.
  4. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek a Pravidel shledáno neplatným zcela nebo částečně, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Místo neplatných ustanovení bude zbývající část Podmínek a Pravidel interpretována tak, aby co nejblíže přiblížila právní sílu a ekonomický efekt neplatných ustanovení.
  5. Zásady ochrany osobních údajů, dostupné na: https://fffrree.com/cs/zásady-ochrany-osobních-údajů tvoří dodatek k těmto Podmínkám a Pravidlům.

Tyto Podmínky a Pravidla nabývají účinnosti: 12.06.2023